Què és i qui l’integra?

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre.

Està integrat per representants dels mestres, del personal no docent, de l’Ajuntament i de les famílies (un dels representants de les quals pertany a la junta de l’AFA). Actualment, a més a més, l’escola té tres representants al Consell Escolar del districte de les Corts, en els sectors de famílies, ampes i direccions.

Els representants del Consell Escolar s’escullen mitjançant eleccions, i cada dos anys es renova la meitat dels seus membres, seguint la normativa de la Generalitat de Catalunya.

Quina funció té?

La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb els temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

Actualment el Consell Escolar consta de comissions específiques amb participació dels representants de les famílies: econòmica, disciplina i co-educació.

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Quines funcions fan els representants de les famílies?

La participació de les mares i pares en el Consell Escolar no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies i, per tant, quan opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu intentaran donar veu a les peticions, preocupacions i iniciatives de les famílies.

Com contactar amb els representants de les famílies?

Per representar de manera eficaç totes les famílies del centre i recollir les seves propostes, opinions, preocupacions i iniciatives susceptibles de ser tractades al Consell Escolar, les famílies poden contactar amb els membres d’aquest consell mitjançant el formulari de contacte de la web de l’AFA escollint l’opció “Consell Escolar Famílies”, que es troba dins la llista desplegable “Tria destinatari” d’aquest formulari.

D’altra banda, els representants de les famílies informaran de les convocatòries de les reunions del Consell Escolar a través dels canals de comunicació de l’AFA i també es penjaran les actes d’aquestes reunions, així com un resum dels assumptes que s’hi tractin.