Aquesta normativa és una eina que ha de servir per regular l’àmbit de les activitats extraescolars i així garantir el bon funcionament i la convivència entre tots els participants de la comunitat educativa.

L’aplicació d’aquesta normativa afecta a tots els alumnes, monitors, empreses organitzadores i famílies d’alumnes que participin en les activitats extraescolars organitzades per l’AFA de l’escola Itaca.

Hem de tenir en compte que les activitats extraescolars no tenen continguts propis de les activitats lectives ni de les complementàries, i tenen com a finalitat la formació de l’alumnat en aspectes socioeducatius i de lleure, així com caràcter voluntari. Per això us recomanem que trieu les activitats extraescolars amb els vostres fills/es, atenent als seus interessos, gustos i inquietuds.

Cal tenir en compte també:

 • Per accedir al servei d’extraescolars cal ser soci de l’AFA i estar al corrent del pagament de la quota corresponent i de les quotes d’activitats de trimestres i cursos anteriors.
 • A partir del 14 de juny i fins el 7 de juliolqueda obert el primer termini d’inscripció en les extraescolars del curs 2022-2023.
 • Les INSCRIPCIONS s’hauran de fer arribar exclusivament via formulari web, que trobareu al final d’aquesta pàgina, o la pàgina de cada activitat, i cal omplir totes les dades que es demanen. Sobre les inscripcions cal tenir en compte el següent:· En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles la inscripció es farà per sorteig, donant prioritat, però, a les places preferencials, es a dir, als infants inscrits durant el curs anterior en aquella mateixa activitat.· Els infants que es quedin sense plaça romandran en una llista d’espera, que començarà amb el primer número que s’hagi quedat sense plaça.· En el cas que quedin vacants, al setembre s’obrirà un nou torn d’inscripcions.· Les activitats extraescolars només començaran amb un mínim d’alumnes diferent segons l’activitat.· La inscripció a les activitats suposa un compromís d’assistència a les sessions setmanals programades així com el compromís de permanència trimestral. En cas contrari, resulta dificultós seguir el ritme d’aprenentatge i assolir els objectius previstos per al grup i pot resultar perjudicial per a la resta de nens/es que sí que hi assisteixen.
  · Per això, tal com es va aprovar en l’assemblea del 13 de desembre de 2016, no s’haurà de fer cap pagament d’inscripció, però caldrà tenir en compte que si algú es dona de baixa abans dels primers tres mesos tindrà una penalització de 20 € que es cobrarà en el rebut del mes corresponent.· Durant el curs, les altes seran factibles només si la ràtio monitors/nens ho permet i si el nivell del nen o la nena s’ajusta o es pot adaptar a l’activitat començada, però no es podrà fer en el tercer trimestre.· Totes les activitats estan organitzades per l’AFA a excepció d’aquelles on s’especifica un co-organitzador o gestor diferent.

  · Els preus indicats poden variar lleugerament en funció dels alumnes inscrits i del pressupost definitiu de cada activitat.

  · S’admetran altes (no en el tercer trimestre), baixes o modificacions, els primers 15 dies del mes, i s’aplicaran els canvis el més següent, mai el mes en curs.

 • COMUNICACIÓ: Us recordem que tant els monitors/es de les activitats com els coordinadors/es així com els membres de la comissió d’activitats extraescolars tenen les portes obertes per resoldre qualsevol dubte o aclariment, hi podeu parlar en tot moment o adreçar-los una notificació per escrit a través del formulari de contacte.
 • COMPORTAMENT I ACTITUD DURANT L’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR:Per tal de participar en les activitats s’hauran de complir les normes establertes pel bon desenvolupament d’aquestes, especialment les de convivència i respecte cap als companys i monitors.  El no compliment d’aquestes normes pot comportar l’expulsió de l’activitat si un cop avisat l’alumne i notificada la família, dita actitud no millora.Es consideren conductes contraries a les normes de convivència:
 • Les faltes injustificades d’assistència a classe.
 • Les conductes que puguin impedir o dificultar als companys l’exercici del dret o el compliment del deure d’estudi.
 • La negativa reiterada a acudir a classe amb el material necessari o a esforçar-se per fer les activitats d’aprenentatge indicades pels professors.
 • Els actes de desobediència, incorrecció o desconsideració vers els professors o altre personal del centre, quan aquests no impliquin menyspreu, insult o indisciplina deliberada.
 • Les actituds, les paraules o els gestos desconsiderats contra companys o contra altres membres de la comunitat educativa.
 • El fet de causar danys lleus a les instal·lacions del centre o al material d’aquest o de membres de la comunitat educativa.
 • El deteriorament de les condicions d’higiene del centre.
 • La incitació o l’estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència.
 • L’ús indegut d’aparells electrònics.

L’actuació a seguir, sempre havent escoltat a l’alumne i en funció de la gravetat:

 1. Amonestació verbal.
 2. Comunicat escrit amb acusament de rebuda a les famílies.
 3. Reunió amb la família, amb el monitor, membre de l’AFA i de l’escola.
 4. Suspensió total o parcial del dret a assistir a l’activitat.

Podeu realitzar l’inscripció al final d’aquesta pàgina, o la pàgina de cada activitat. Cal omplir totes les dades que es demanen.

 • SISTEMA DE RECOLLIDA DELS NENS/ES:Les famílies us comprometeu a recollir puntualment els fills/es en acabar les activitats, seguint aquestes indicacions, arribareu 5 minuts abans. Si passats 5 minuts de cortesia la família no ha recollit el nen o nena, aquest es portarà al servei d’acollida disponible fins a les 17:30 h, amb el cost que això comporta a càrrec de la família. S’ha de tenir en compte que el personal està contractat per un horari molt concret, i moltes vegades, després de les activitats tenen altres obligacions laborals. Si el retard és a partir de les 17:30 h, ja fora de l’horari del personal, la família rebrà una notificació per email. Després de la segona notificació de retard, el nen o nena seran donats de baixa de l’activitat.Cal afegir també que, si de manera puntual, recollirà els alumnes una altra persona no habitual, es necessitarà autorització expressa del pare o mare o tutor/a. Per això caldrà enviar un correu electrònic o trucar personalment a la secretaria del AFA secretaria@afaitaca.cat o
  605 541 365 per a fer l’avís.
 • IMPAGAMENTS:Aquelles famílies que no hagin satisfet una o més quotes corresponents a les activitats extraescolars rebran un recordatori de pagament per part de la secretària de l’AFA. Si la situació no es resol, es valorarà la situació personal i la necessitat d’ajustar la manera de saldar el deute.En cas de no resoldre satisfactòriament la situació d’impagament es posarà en coneixement de la direcció de l’escola qui s’encarregarà de parlar amb la família i, en cas necessari,  contactar amb els serveis públics adients per ajudar la família.La família rebrà una carta on se’ls informarà de la baixa immediata de l’activitat si tot i la intervenció de l’escola, els rebuts segueixen pendents.En iniciar el trimestre/curs següent no es podrà inscriure (començar) a cap activitat extraescolar ni a cap dels tallers sense abonar els deutes de les activitats extraescolars del trimestre/curs anterior. En cas de rebuts retornats es cobraran 5 € per rebut a la família implicada.
 • COMISSIÓNS D’ACTIVITATS: NOU!L’AFA està organitzada en comissions de treball, activitats o projectes concrets. Són essencials pel desenvolupament, seguiment i gestió d’activitats que, o bé per horari o per localització, queden fora de l’àmbit de l’escola. Les comissions són un espai idoni per col·laborar i participar personalment en l’educació dels nostres fills i filles.Com a nova norma estimulada per la Junta de l’AFA Itaca, i per tal de fomentar la participació activa, per entre tots, poder oferir la millor atenció als nostres infants, a partir del curs 22-23, entre els pares, mares i/o altres familiars responsables, s’escollirà a dos adults encarregats/delegats de l’activitat, i a partir d’aquest moment quedarà constituïda la comissió de l’activitat extraescolar. Això mai no es resoldrà més tard del 15 de setembre. Si fos el cas que les vacants quedessin desertes, es farà un sorteig per buscar-ne els representants.Aquests, una vegada establerta la comissió en qüestió, s’encarregarà d’organitzar, difondre i fer el seguiment de les activitats extraescolars que s’ofereixen a l’alumnat de l’escola, participant activament així en l’AFA, amb la resta de comissions d’extraescolars, i amb la Junta.
  Per a qualsevol informació sobre les extraescolars o problema que pugui sorgir en el procés d’inscripció, poseu-vos en contacte mitjançant el 
  formulari de contacte, o bé a través de l’email secretaria@afaitaca.cat

Inscripcions

A la pàgina descriptiva de cada activitat extraescolar hi ha un botó que dirigeix cap a la inscripció de l’activitat.

Les activitats que gestiona econòmicament l’AFA (Escacs, dansa, parkour, play in english, speak in english, timbalers i piscina) han de fer la inscripció fent clic al següent botó:

De la resta de les activitats trobareu el document o l’enllaç d’inscripció a la pàgina de cada activitat.