Informació actualitzada pel curs 18-19

Us recomanem que trieu les activitats extraescolars amb els vostres fills/es.

A partir del 28 de maig queda obert el termini d’inscripció en les extraescolars del curs 18-19.

Per a tots els qui han participat en una extraescolar durant el curs 17-18 i volen tornar a inscriure-s’hi, hi haurà un període d’inscripcions preferencial del 28 de maig al 8 de juny. Passat aquest període, no es garantirà la reserva de la plaça.

El primer període d’inscripcions finalitzarà el 20 de juny. A partir d’aquesta data es podran fer inscripcions fins tancar els grups.

En cas que al final del termini d’inscripcions alguna de les activitats sobrepassi les places oferides, es procedirà a fer un sorteig per les places no preferencials.

Els que no tinguin plaça, romandran en una llista d’espera, que començarà amb el primer número que s’hagi quedat sense plaça i seran comunicats en cas que hi hagi alguna baixa.

Totes les activitats estan organitzades per l’AMPA a excepció d’aquelles on s’especifica un co-organitzador i gestor diferent.

Els preus indicats són pels socis de l’AMPA i poden variar lleugerament en funció dels alumnes inscrits i del pressupost definitiu de cada activitat.

Recordem que tal com es va aprovar en l’assemblea del 13 de desembre de 2016, aquest nou curs no s’haurà de fer cap pagament amb les inscripcions, però caldrà tenir en compte que si algú es dona de baixa abans dels primers tres mesos tindrà una penalització de 20 € que es cobrarà en el rebut del mes corresponent.

Els fulls d’inscripció els trobareu al final d’aquesta pàgina, a la pàgina de cada activitat o bé a la secretaria. Cal omplir totes les dades que es demanen.

Opcions per entregar les inscripcions i/o modificacions:

  • Enviar a: extraescolars@afaitaca.cat (Pilar)

  • Entregar a Secretaria

  • Deixar la inscripció a la Bústia del vestíbul

  • Deixar la inscripció a la bústia exterior de l’escola, el mes de juliol inclòs, agost NO!!

Per tal de millorar la qualitat de les activitats, recordeu que hi ha responsables que s’ocupen del seu funcionament, amb qui podeu parlar en tot moment o adreçar-los una notificació per escrit a través del mail d’extraescolars o migllançant el formulari de contacte.

El fet d’inscriure els vostres fills/es a qualsevol de les activitats organitzades per l’AMPA implica acceptar les següents normes:

  • Estar al corrent del pagament dels rebuts dels serveis generals de l’AMPA

  • Estar al corrent del pagament de la quota de l’activitat en qüestió. S’admetran baixes, altes o modificacions abans del 25 de cada mes

  • Els pares us comprometeu a recollir puntualment els fills/es en acabar les acti­vitats

  • Els nens i nenes s’han de comprometre a mantenir un comportament correc­te, adequat i respectuós

No s’acceptaran noves inscripcions el tercer trimestre per tal que no repercutei­xin negativament en la dinàmica de l’activitat ni en la preparació dels festivals de final de curs

Fulls d’inscripció

Full d’inscripció
Inscripció Web CJLC

Associació Esportiva Les Corts (UBAE)

Full d’inscripció

Pedagogia Ludicomusical per a Infants (PLIS)

Full d’inscripció

Colla de Diables i Timbalers d’Itaca

Formulari de Contacte
Formulari de Contacte