Informació actualitzada pel curs 20-21

Us recomanem que trieu les activitats extraescolars amb els vostres fills/es.

A partir del 14 de juny i fins el 7 de juliol queda obert el primer termini d’inscripció en les extraescolars del curs 21-22.

En cas que al final del termini d’inscripcions alguna de les activitats sobrepassi les places oferides es procedirà a fer un sorteig per les places no preferencials.

Si quedés alguna plaça lliure en alguna activitat, es tornarà a oferir al mes de setembre.

Els infants que es quedin sense plaça romandran en una llista d’espera, que començarà amb el primer número que s’hagi quedat sense plaça.

Totes les activitats estan organitzades per l’AFA a excepció d’aquelles on s’especifica un co-organitzador i gestor diferent.

Els preus indicats poden variar lleugerament en funció dels alumnes inscrits i del pressupost definitiu de cada activitat.

Recordem que tal com es va aprovar en l’assemblea del 13 de desembre de 2016, no s’haurà de fer cap pagament amb les inscripcions, però caldrà tenir en compte que si algú es dona de baixa abans dels primers tres mesos tindrà una penalització de 20 € que es cobrarà en el rebut del mes corresponent.

Podeu realitzar l’inscripció al final d’aquesta pàgina, o la pàgina de cada activitat. Cal omplir totes les dades que es demanen.

Per qualsevol informació d’extraescolars o problema que pugui sorgir en el procés d’inscripció, poseu-vos en contacte a través del mail d’extraescolars, mitjançant el formulari de contacte.

Per tal de millorar la qualitat de les activitats, recordeu que hi ha responsables que s’ocupen del seu funcionament, amb qui podeu parlar en tot moment o adreçar-los una notificació per escrit a través del formulari de contacte.

El fet d’inscriure els vostres fills/es a qualsevol de les activitats organitzades per l’AFA implica acceptar les següents normes:

  • Estar al corrent del pagament dels rebuts dels serveis generals de l’AFA

  • Estar al corrent del pagament de la quota de l’activitat en qüestió. S’admetran baixes, altes o modificacions abans del 25 de cada mes

  • Les famílies us comprometeu a recollir puntualment els fills/es en acabar les acti­vitats

  • Els nens i nenes s’han de comprometre a mantenir un comportament correc­te, adequat i respectuós

No s’acceptaran noves inscripcions el tercer trimestre per tal que no repercutei­xin negativament en la dinàmica de l’activitat ni en la preparació dels festivals de final de curs

Fulls d’inscripció

Pedagogia Ludicomusical per a Infants (PLIS)

Full d’inscripció

Colla de Diables i Timbalers d’Itaca

Formulari de Contacte
Formulari de Contacte
Inscripció Web CJLC

Associació Esportiva Les Corts (UBAE)

Full d’inscripció