A l’escola Itaca es duu a terme un programa de socialització dels llibres de text. L’AFA gestiona l’ús i la compra de tots els llibres de text i de lectura que estan socialitzats. Alumnes-pares-mestres ens hem conscienciat que estem utilitzant un material escolar col·lectiu, que permet la sostenibilitat, el respecte al medi ambient i l’estalvi de recursos.

Aprenem a valorar el llibre de text com a una important eina de treball de la que hem de tenir cura, aprofitant tota la seva vida útil. Estalviem paper, recursos mediambientals i tot això, a més, repercuteix en l’estalvi de les famílies i en l’educació i el respecte pel material col·lectiu.

Les famílies sòcies de l’AFA s’estalvien un import important en la compra de llibres nous, es calcula un import global de 30.000 € l’any.

 • L’objectiu principal de la comissió és reciclar/aprofitar tots els llibres de text socialitzables.

 • Cada any cal posar-se en contacte amb el proveïdor per tal de pactar/confirmar les condicions de venda (% de descompte directe a les famílies, % sobre el total de les vendes per l’AMPA que sol cobrar-se a principis de l’any següent) i dates d’entrega.

 • Amb la indicació de l’Equip Directiu, elaboració de la llista de material i quaderns que ha de comprar cada família pel curs següent.

 • Passar al proveïdor la llista del material i quaderns que l’Escola demana per tal que ho tinguin preparat quan les famílies ho vagin a comprar. En aquest moment també s’encarrega al proveïdor les agendes per tots els nens del cicle mitjà i superior i els mestres (250 aprox.).

 • Durant la primera quinzena de juny es tramet a les famílies la llista del material que han de portar els nens el curs següent i el calendari de compra al proveïdor (que és totalment voluntària). En aquesta llista també s’indica quins són els llibres que es socialitzen perquè les famílies en tinguin coneixement.

 • Al finalitzar el curs els tutors de cada classe recullen els llibres de tots els alumnes i els entreguen a la comissió.

 • La comissió s’encarrega d’organitzar els dies de socialització amb la col·laboració de les famílies.

 • Durant els dies de reciclatge es fa la revisió (esborrar, netejar tapes …), la valoració de l’estat i el recompte, per decidir quins llibres cal comprar.

 • Es comunica a l’Equip Directiu quins i quants llibres s’han de comprar, bé perquè falten o pel seu estat de deteriorament. Aquesta compra que realitza l’escola (pagant l’AFA) es fa directament a les editorials.

La Comissió de Reciclatge i Socialització de Llibres ha elaborat un protocol d’actuació per poder seguir quan convingui.

Protocol de socialització de llibres

 • Cada alumne membre de l’AMPA té dret a un exemplar de cada títol socialitzat del seu curs.

 • Els mestres es comprometen a fer un treball de sensibilització a l’hora de treballar amb el llibre socialitzat el qual no es pot escriure, ratllar, pintar ni malmetre.

 • Els alumnes tenen el compromís de fer un bon ús dels llibres de text i de deixar-los a l’escola en condicions òptimes en finalitzar el curs escolar.

 • Per una bona conservació i manteniment dels llibres, les famílies han de procurar que els llibres que els seus fills faran servir, estiguin adequadament folrats.

 • L’escola proporcionarà els llibres socialitzats als alumnes que s’incorporin tard al curs escolar.

 • En cas de pèrdua o mal ús evident de l’exemplar, la família haurà de reposar-lo o pagar l’import del llibre a l’Ampa, qui li proporcionarà un nou exemplar.

 • La Comissió de Reciclatge i Socialització de Llibres de l’AFA s’encarrega de fer el recompte dels llibres per cursos i de valorar l’estat per decidir si cal una renovació dels títols. En aquest cas, es passarà la comanda a la Direcció de l’Escola, que és qui s’encarrega de comprar els llibres directament a l’editorial.

 • En el cas de famílies no sòcies de l’AFA, han de portar els seus propis llibres de text. Si algun pare/mare o tutor no adscrit a l’AFA vol participar del servei de llibres reciclats, haurà de fer per avançat l’aportació anual acordada pel Consell Escolar, així com estar al corrent de pagament de les quotes de material amb l’escola.