Aportació econòmica mensual

13 euros per alumne (de setembre a juny). A aquelles famílies que tenen a la vegada més de dos fills escolaritzats en el centre, se’ls fa un descompte del 40% a partir de la tercera de les aportacions (és a dir, paguen 7,8 € per la tercera aportació) i només durant el període en què coincideixin a l’escola tots tres fills.

Rebuts i pagaments

Els rebuts es presenten per Banc o Caixa entre els dies 1 i 5 de cada mes. Us preguem la màxima atenció per tal d’evitar devolucions innecessàries i les corresponents despeses bancàries. Per dotar l’AFA dels recursos necessaris, els dos primers mesos del curs els passarem el mes d’octubre.

Actualitzeu dades, adreces i telèfons si els heu canviat

I si heu de canviar els comptes bancaris, feu-ho abans del 15 de cada mes, així ho podrem fer efectiu en el rebut del mes següent. El full de modificacions de dades el trobareu en el web de l’AFA i a secretaria.

La utilització dels serveis i activitats

Implica seguir correctament les normes de funcionament i de convivència i estar al corrent dels pagaments. No serà possible la inscripció als serveis i les activitats organitzades per l’AFA si existeixen deutes pendents del curs anterior.

Les excursions i les colònies formen part del Projecte Pedagògic de l’Escola

El cost de cada sortida es cobrarà en el rebut del mes següent de l’activitat, a excepció del rebut del mes de juny on es cobren les sortides del mes per avançat.
En el cas de tenir rebuts pendents de liquidar amb l’AFA, s’haurà d’abonar, per avançat, l’import de la sortida. Durant els mesos de novembre a maig fraccionarem el cobrament de les colònies per facilitar el pagament i en el rebut de juny es regularitzará la liquidació de l’activitat. El mes d’octubre rebreu una notificació d’acceptació dels esmentats rebuts i de l’activitat.

Per a qualsevol anul.lació d’última hora sense justificar NO es retornarà l’import total abonat en concepte de colònies, donat que les despeses de les reserves són tancades.

Només es retornarà el 100% de l’import abonat per a les colònies en el cas de:

  • Anul.lació a última hora per motius justificats, com pot ser una malaltia o accident.
    Cal portar justificant mèdic.

  • Comunicació de qualsevol canvi o modificació de participació en les colònies abans del 15 d’abril.