Què és un delegat / una delegada

Ha de ser una persona integradora, que col·labori amb actitud positiva amb ganes de participar, algú que no es desanimi, algú amb força sentit de l’humor… i que anirà de bòlit com qualsevol altre familiar de l’escola, però que el seu esperit col·laborador l’empenyi a oferir-se per aquesta tasca.

Ha de ser un punt de referència pel tutor/tutora, i per altra banda ha de copsar les inquietuds de les famílies que formen la seva classe i contrastar-les amb altres delegats en les reunions periòdiques que es realitzen.

Quines són les tasques

  • Pont entre FAMÍLIES i ESCOLA. Servir de contacte únic per rebre totes les coses que afectin a tot el grup i poder remetre la queixa o recomanació a l’AFA, ESCOLA, MESTRE o qui pertoqui. Per això és important que a principi de curs, a l’hora que es demana l’actualització de les dades a cada pare s’aprofiti per escollir delegat/delegada.

  • Recollida de dades de les famílies i actualització d’aquestes. Distribuir-les a la resta de classe i a l’AFA.

  • Resolució de petites incidències que pertoquin al càrrec.
  • Ajuda a les famílies nouvingudes per a la integració de l’escola i al grup.
  • Anar a les reunions de l’AFA per estar informats i col·laborar en les decisions i accions de l’AFA. Compartir entre delegats aquestes informacions i en cas necessari traslladar la informació que apliqui al nostre grup a la resta de famílies.

  • Buscar ajudants i col·laboradors per algunes activitats que organitzi l’AFA o escola (festa fi de curs, reciclatge de llibres…).

  • Els delegats de 6è fan altres coses especifiques com festa de comiat de 6è…

Els delegats de P-3 tenen un pes important per ajudar les famílies nouvingudes a l’escola amb tot allò que els ve de nou.

Als delegats no els correspon:

  • Intervenir en temes individuals d’un alumne i/o les seves famílies amb el tutor/a.

  • Intervenir en accions pedagògiques les quals corresponen als PROFESSIONALS de L’EDUCACIÓ, que són els mestres, i que en tot cas seran tractades en Consell Escolar si s’escau.