Capítol 1. Funcionament general de l’AFA.

L’AFA de l’escola Itaca és una associació sense ànim de lucre i es regeix pels seus Estatuts. Mantenint l’esperit inicial de cooperativa de pares, l’AFA Itaca es gestiona de tal manera que facilita la participació de tots els alumnes de l’escola a totes les activitats tant escolars com extraescolars.

Des que l’escola es va incorporar a la xarxa pública, es va decidir que, pel seu bon funcionament i poder dur a terme el seu projecte educatiu, tots els pares, mares o tutors legals dels alumnes de l’escola són membres de l’AFA Itaca. No hi ha quota d’associat.

Sí que hi ha una aportació econòmica obligatòria per alumne, actualment són 15 € al mes, durant un període de 10 mesos, de setembre a juny. Aquesta aportació permet col·laborar amb la dinàmica de l’escola Itaca. Amb aquesta quantitat cobrim:

 • Activitat de piscina (P4, P5, 1er i 2n).

 • Projecte de teatre (3r).
 • Revista d’Itaca (projecte d’escola en el qual hi participen directament els alumnes).

 • Millores d’equipaments i imprevistos.

 • Treball sense llibres de text de P3 fins a 2n.

 • Socialització de llibres, tant de text (de 3r a 6è) com de lectura per a alguns cursos. La socialització és molt important tant des del punt de vista de conscienciació com d’estalvi per les famílies.

 • Festes populars celebrades a l’escola (amb esmorzars, berenars, premis pels concursos…).

 • Administrativa de l’AFA.

  • Gestió dels rebuts de les aportacions de les famílies. (permeten que siguin mensuals)
  • Gestió dels rebuts de: colònies  i extraescolars.
  • Coordinació dels extraescolars.
  • Atenció als associats.
  • Gestió de les assegurances.
  • Comptabilitat general.
  • Suport a les comissions.
  • Diferents tasques administratives.
  • Acompanyament a la piscina dels grups d’infantil.

A aquelles famílies que tenen a la vegada més de dos fills escolaritzats en el centre, se’ls fa un descompte del 40% a partir de la tercera de les aportacions (o sigui, paguen 9 € per la tercera aportació) i només durant el període en què coincideixin a l’escola tots tres fills.

La utilització dels serveis i activitats implica seguir correctament les normes de funcionament i convivència i estar al corrent dels pagaments. No serà possible la inscripció a les activitats, ni la utilització dels recursos, ni la participació dels projectes gestionats i/o subvencionats per l’AFA
si existeixen deutes pendents.

Capítol 2. Organització de l’AFA.

L’AFA està representada per la Junta Directiva, escollida democràticament en Assemblea i que és el màxim òrgan decisori i vetlla perquè totes les actuacions de l’associació estiguin d’acord amb la línia educativa de l’escola i el seu projecte pedagògic.

Tal com estableixen els Estatuts de l’associació, la Junta està formada pel President, el Vicepresident, el Secretari i el Tresorer. Qualsevol membre de l’AFA pot formar part de la Junta Directiva, essent l’únic requisit haver participat en alguna comissió com a mínim el curs anterior i haver assistit a les reunions de la permanent de l’AFA durant aquest temps.

L’AFA Itaca divideix les seves tasques en diferents comissions de treball. L’accés a aquestes comissions és obert i voluntari, hi poden participar totes aquelles persones que tinguin alguna relació directa amb l’activitat de la comissió i tinguin interès per col·laborar-hi.

Comissions de treball (veure annexa 1)

Capítol 3. Reunions de l’AFA: Reunions Permanents i Assemblea General.

La Junta Directiva i els representants de les comissions de treball es reuneixen en les reunions permanents de l’AFA cada dos mesos (aquestes reunions queden reflectides als articles 17, 18 i 20 dels estatuts com a reunions de la Junta Directiva). Les permanents estan obertes a tots els pares i mares de l’AFA i serveixen per informar de les activitats de les diferents comissions i poder prendre decisions del dia a dia.
Aquelles decisions més transcendentals que afectin a tots els socis o als criteris de gestió, caldrà plantejar-les i votar-les a l’Assemblea General, on s’aproven els pressupostos de l’any.

Les decisions econòmiques no previstes en el pressupost hauran de ser autoritzades per la comissió econòmica quan l’import sigui inferior a 200€. Quan l’import sigui menor a 600€ caldrà l’aprovació de la comissió econòmica més la Junta. En el cas d’una despesa important caldrà l’aprovació de la permanent. Si l’envergadura de la petició fos considerable, tant pel cost com per la repercussió, caldria plantejar-la a l’Assemblea.

Actes de les reunions: inclouran un extracte dels temes tractats, els acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de persones assistents. També és obligat incloure aquelles intervencions de les quals s’hagi demanat que en quedi constància.

Aprovació de les actes:

 • En el cas de les permanents, les actes s’enviaran a totes les persones assistents per si en volen fer esmenes. En el termini d’un mes a comptar des del moment que s’hagi enviat, quedaran automàticament aprovades. En cas que hi hagi esmenes, caldrà enviar-les a tots els assistents i ampliar de nou el termini d’un mes. Una vegada aprovada, l’acta estarà a disposició de tots els associats a la secretaria de l’AFA.

 • En el cas de les assemblees generals, se seguirà el mateix procediment que el de les permanents, en cas que no hi hagi esmenes, en el termini d’un mes a comptar des del moment que s’hagi enviat a tots els assistents. En cas que hi hagi esmenes, caldrà enviar-les a tots els assistents i ampliar de nou el termini d’un mes. Una vegada aprovada, l’acta estarà a disposició de tots els associats a la secretaria de l’AFA.

Capítol 4. Serveis gestionats per l’AFA

1. Activitats extraescolars.

L’AFA Itaca, perseguint els fins reflectits en els punts d, e, f i g de l’article 2 dels estatuts, organitza activitats extraescolars de caràcter lúdic, com un complement a la formació a nivell personal dels nens i nenes i sempre dins el marc de l’escola i el seu projecte pedagògic, sota aprovació del Consell Escolar. En la mesura del possible, s’intenten mantenir sempre uns preus que facilitin l’accés de totes les famílies sòcies a les diferents activitats.

Els preus de les activitats extraescolars es fixen de forma conjunta entre la comissió corresponent i la comissió econòmica, amb el vistiplau de la Junta de l’AFA, tenint en compte el cost i els nens inscrits, així com els criteris descrits anteriorment.

En general, hi pot haver activitats lleugerament deficitàries i d’altres que generin un cert romanent, però sempre tenint en compte que, en conjunt, les activitats extraescolars no suposin un cost pel global de l’AFA.

Si la baixa de l’extraescolar es produeix dins els tres mesos posteriors a la inscripció, es penalitzarà amb 20€, que es cobraran en el rebut del mes següent. (aquest efectes el mes d’agost no es contempla). En el darrer trimestre escolar no s’accepten noves altes.

En el cas de famílies de l’escola no-sòcies de l’AFA Itaca, podran accedir a les activitats extraescolars tot i que caldrà tenir en compte que:

 • No tindran preferència a l’hora de les inscripcions. Només podran apuntar-s’hi si queden places vacants després de les inscripcions de les famílies sòcies.

 • Pagaran unes quotes diferents a les dels socis. Segons els cas, aquestes quotes seran:

  1. Per activitats extraescolars amb rebuts gestionats des de l’AFA:
   La quota de l’activitat per a no-socis tindrà un increment del 100% sobre la corresponent quota per a socis de l’AFA.

  2. Per activitats extraescolars amb rebuts no gestionats des de l’AFA:
   Es cobrarà una matrícula inicial de 50 € per poder accedir a l’activitat. La resta de quotes seran les mateixes que les quotes de soci i seran cobrades per l’entitat que organitza l’activitat.

2. Servei de menjador i servei de mainadera

L’AFA Itaca, perseguint les finalitats reflectides en el punt e de l’article 2 dels Estatuts, Gestió del servei de mainadera i gestió del menjador de l’escola, aquesta última cedida per la Direcció del centre amb aprovació del Consell Escolar manifesta que les famílies de l’escola no-sòcies de l’AFA Itaca poden accedir al servei de mainadera i de menjador amb unes quotes diferents. En el servei de menjador es cobrarà el preu màxim establert pel Departament, tant en el cas d’usuaris habituals com esporàdics. Respecte al servei de mainadera, s’aplicarà un increment del 100% sobre el preu establert pels socis de l’AFA.

3. Altres activitats específiques

En el cas d’altres activitats específiques aprovades en el Pla Anual del Centre i gestionades econòmicament per l’AFA, l’AFA podrà establir les quotes corresponents per a les famílies no-sòcies.

Annex 1. Comissions de treball

Per la correcta gestió de les diferents comissions caldrà tenir en compte, que la Junta de l’AFA és qui representa a les famílies sòcies i qui per tant, n’és responsable a tots els efectes. Per aquest motiu cal mantenir informada la Junta en aquest casos:

 1. En cas de voler obrir i/o modificar una activitat extraescolar.
 2. Informar de trobades i/o acords amb les diferents entitats.
 3. Informar de noves iniciatives.

Comissió delegats/des

Què és un delegat/da:

Ha de ser un punt de referència pel tutor/tutora, i per altre banda ha de copsar les inquietuds de les famílies que formen la seva classe i contrastar-les amb altres delegats en les reunions periòdiques que es realitzen.

L’objectiu de la comissió és coordinar les accions dels delegats i marcar una mica les pautes a seguir amb la feina dels delegats. Es també un punt de contacte per a qualsevol comunicació entre AFA- ESCOLA-FAMÍLIES.

Algunes de les seves tasques son:

 • Pont entre FAMÍLIES I ESCOLA. Servir de contacte únic per rebre totes les coses que afectin a tot el grup i poder remetre la queixa o recomanació a l’AFA, ESCOLA, MESTRE o qui pertoqui. Per això es important que a principi de curs, a cada pare aprofiti per escollir delegat/delegada.

 • Resolució de petites incidències que pertoquin al càrrec.

 • Ajuda a les famílies nouvingudes per a la integració de l’escola i al grup.

 • Anar a les reunions de l’AFA per estar informats i col·laborar amb les decisions i accions de l’AFA. Compartir-ne entre delegats aquestes informacions i en cas necessari traslladar la informació que apliqui al nostre grup a la resta de famílies.

 • Buscar ajudants i col·laboradors per algunes activitats que organitzi l’AFA o escola (festa fi de curs, reciclatge de llibres…).

Als delegats no els correspon:

 • Intervenir en temes individuals d’un alumne i/o les seves famílies amb el tutor/a.

 • Intervenir en accions pedagògiques les quals corresponen als PROFESSIONALS de L’EDUCACIÓ, que son els mestres, i que en tot cas seran tractades en Consell Escolar si escau.

Comissió de reciclatge i socialització de llibres

 • L’objectiu principal de la comissió és reciclar/aprofitar tots els llibres de text socialitzables.

 • Cada any cal posar-se en contacte amb el proveïdor per tal de pactar/confirmar les condicions de venda (% de descompte directe a les famílies, % sobre el total de les vendes per l’AFA que sol cobrar-se a principis de l’any següent) i dates d’entrega.

 • Amb la indicació de l’Equip Directiu, elaboració de la llista de material i quaderns que ha de comprar cada família pel curs següent.

 • Passar al proveïdor la llista del material i quaderns que l’Escola demana per tal que ho tinguin preparat quan les famílies ho vagin a comprar. En aquest moment també s’encarrega al proveïdor les agendes per tots els nens del cicle mitjà i superior.

 • Durant la primera quinzena de juny l’escola entrega a les famílies la llista del material que han de portar els nens el curs següent i el calendari de compra al proveïdor (que és totalment voluntària). En aquesta llista també s’indica quins són els llibres que es socialitzen perquè les famílies en tinguin coneixement.

 • Al finalitzar el curs els tutors de cada classe recullen els llibres de tots els alumnes i els entreguen a la comissió.

 • La comissió s’encarrega d’organitzar els dies de socialització amb la col·laboració de les famílies.

 • Durant els dies de reciclatge es fa la revisió (esborrar, netejar tapes …), la valoració de l’estat i el recompte, per decidir quins llibres cal comprar.

 • Es comunica a l’Equip Directiu quins i quants llibres s’han comprar, bé perquè falten o pel seu estat de deteriorament. Aquesta compra que realitza l’escola (pagant l’AFA) es fa directament a les editorials.

La Comissió de Reciclatge i Socialització de Llibres ha elaborat un protocol d’actuació per poder seguir quan convingui.

Protocol de socialització de llibres

 • Cada alumne membre de l’AFA té dret a un exemplar de cada títol socialitzat del seu curs.

 • Els mestres es comprometen a fer un treball de sensibilització a l’hora de treballar amb el llibre socialitzat el qual no es pot escriure, ratllar, pintar ni malmetre.

 • Els alumnes tenen el compromís de fer un bon ús dels llibres de text i de deixar-los a l’escola en condicions òptimes en finalitzar el curs escolar.

 • Per una bona conservació i manteniment dels llibres, les famílies han de procurar que els llibres que els seus fills faran servir, estiguin adequadament folrats.

 • L’escola proporcionarà els llibres socialitzats als alumnes que s’incorporin tard al curs escolar.

 • En cas de pèrdua o mal ús evident de l’exemplar, la família haurà de reposar-lo o pagar l’import del llibre a l’AFA, qui li proporcionarà un nou exemplar.

 • La Comissió de Reciclatge i Socialització de Llibres de l’AFA s’encarrega de fer el recompte dels llibres per cursos i de valorar l’estat per decidir si cal una renovació dels títols. En aquest cas, es passarà la comanda a la Direcció de l’Escola, que és qui s’encarrega de comprar els llibres directament a l’editorial.

 • En el cas de famílies no sòcies de l’AFA, han de portar els seus propis llibres de text.

 • Si algun pare/mare o tutor no adscrit a l’AFA vol participar del servei de llibres reciclats, haurà de fer per avançat l’aportació anual acordada pel Consell Escolar, així com estar al corrent de pagament de les quotes de material amb l’escola.

Comissió de comunicació

 • Informar als pares sobre temes relatius a l’escola, millorant en la mesura del possible la comunicació entre escola i famílies.

 • Treballar conjuntament amb les delegades per tal que aquestes recullin les queixes, propostes, suggeriments i felicitacions que facin referència a l’AFA.

 • Buscar la implicació de les famílies, conjuntament amb les delegades.

 • Informar a la direcció de l’escola i Junta de l’AFA de tota publicació, abans de difondre-la.

 • Establir com a criteri que tot allò que es publiqui sigui informació directa de temes que afectin als alumnes i no utilitzar la web per fer publicitat de les empreses proveïdores ni de res que no estigui directament relacionat amb l’escola o les famílies.

 • Som una comissió que dóna servei a les altres comissions i a l’escola per temes relatius a l’escola. Tots aquells temes que fan referència a la classe han de seguir el canal de les delegades i aquelles informacions puntuals i immediates de tipus administratiu han de seguir el canal de l’administració de l’AFA.

 • Com a voluntaris no ens fem responsables de tot allò que directa o indirectament hi prengui part la comissió de comunicació.

Comissió de menjador

 • Seguiment de la feina del personal de monitoratge i cuina.

 • Reunió mensual amb l’empresa de cuina, cap dels monitors i direcció de l’escola per a la revisió mensual dels menús, fer arribar queixes i suggeriments al personal de cuina i l’empresa (plantejades des de la comissió o des de pares de l’escola que ens ho hagin fet arribar).

 • Visites periòdiques a la cuina per dinar: comprovem la qualitat i quantitat del que mengen els nostres fills i l’estat dels materials i de l’equipament. Parlem amb el cuiner per conèixer com es cuinen els diferents plats i quina acceptació tenen entre els nens.

 • Reunions periòdiques amb direcció i altres responsables però sense la presència de l’empresa.

 • Informar a l’AFA per a la seva aprovació del material que s’ha de renovar o comprar, o d’algun equipament que s’hagi de comprar o reparar.

 • Passar pressupostos a la Comissió Econòmica . Quan es tracta d’un import gran es presenta també a l’Assemblea.

 • Gestionar la renovació o canvi d’empresa de cuina per a la seva aprovació a la Permanent de l’AFA.

Comissió econòmica

 • Recaptar i custodiar els fons de l’AFA. Fer pagaments i cobraments acordats per la Comissió Permanent o per l’Assemblea General.

 • Portar la comptabilitat i tenir els comptes a disposició dels socis.

 • Reunions periòdiques amb la direcció per veure el flux financer.

 • Seguir uns criteris de continuïtat en la gestió del fons. Les propostes de canvi de criteris s’han de presentar a la permanent i votar en assemblea.

 • Demanar pressupostos i canalitzar les necessitats econòmiques d’altres comissions.

Aquesta Normativa de Règim Intern s’ha aprovat en Assemblea General amb data
13/12/2016

Carolina Borràs Almela – La secretaria

Mar Palet Cabré – La presidenta