Des de la comissió econòmica gestionem els fons de l’AFA Itaca d’acord amb el que es decideix a les diferents reunions de l’AMPA. Els fons provenen principalment de les aportacions mensuals de les famílies i excepcionalment de les diferents subvencions que es puguin aconseguir.

La Comissió de Subvencions de l’AFA (integrada dins la comissió econòmica) s’encarrega de la selecció, sol·licitud, seguiment i presentació de memòries de subvencions públiques i privades de les activitats promogudes per l’AFA. Gestiona les subvencions i ajuts del Consorci d’Educació i de l’Ajuntament de Barcelona.

Periòdicament la comissió econòmica de l’AFA es reuneix amb la comissió econòmica de l’escola per fer-ne un seguiment i atendre, si és possible, algunes de les seves necessitats no cobertes amb el pressupost de l’escola.

Treballa conjuntament amb tota la resta de comissions de l’AFA i també amb la seva administrativa.

  • Recaptem i custodiem els fons de l’AFA. Fem pagaments i cobraments acordats per la Comissió Permanent o per l’Assemblea General.

  • Portem la comptabilitat i tenim els comptes a disposició dels socis.
  • Fem reunions periòdiques amb la direcció per veure el flux financer.

  • Seguim uns criteris de continuïtat en la gestió del fons. Les propostes de canvi de criteris s’han de presentar a la permanent i votar en assemblea.

  • Demanem pressupostos i canalitzem les necessitats econòmiques d’altres comissions