Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Itaca regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació, i el Decret 202/1987 de 19 de maig d’Associacions de Pares d’Alumnes, a més de la Llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i els seus estatuts.

Els fins de l’associació són:

 • Facilitar el contacte entre els pares i els tutors dels alumnes amb els mestres i el Consell Escolar.

 • Defensar els drets dels pares recollits en els Principis de l’Escola.

 • Ajudar a l’escola en la seva especial i concreta funció pedagògica educativa i col.laborar, dins les possibilitats de l’associació, perquè estigui dotada dels mitjans necessaris per al seu correcte funcionament.

 • Estimular la creació de comissions de treball, serveis i activitats complementàries de l’escola.

 • Orientar i estimular els pares respecte a les obligacions que els incumbeix en relació a l’educació dels seus fills.

 • Col.laborar amb el centre escolar a fi de completar en el si de la família la tasca educadora de l’escola, contribuint a l’educació integral de l’alumne.

 • Estimular els pares en la difusió de la Cultura Catalana, així com en la consecució de l’Escola Pública.

 • Cap associat podrà utilitzar l’associació per a finalitats polítiques.

 • El foment i la pràctica de l’activitat esportiva sense finalitat de lucre.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 • Reunions periòdiques amb la Direcció de l’escola.

 • Col.laboració i participació en algunes activitats del centre i en determinats projectes pedagògics.

 • Organització de xerrades per als pares i mares.

 • Sol.licitud de subvencions.

 • Gestió del servei de mainadera i gestió del menjador de l’escola, aquesta última cedida per la Direcció del centre amb aprovació del Consell Escolar.

 • Organització d’activitats extraescolars.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 • El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, i radica al carrer Numància, número 140.

 • Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya, amb especial incidència a Barcelona.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

En el moment de formalitzar la matrícula al centre, els pares, mares o tutors dels alumnes podran sol.licitar l’adhesió a l’associació, essent aquesta aprovada automàticament sempre que es verifiqui que es compleix amb els requisits per ser-ne soci.

Són drets dels membres de l’associació:

 • Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General i conèixer els acords que s’hi adoptin.

 • Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

 • Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

 • Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatuàries.

 • Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

 • Sol.licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva de l’associació.

 • Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

 • Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

 • Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

 • Formar part dels grups de treball.

 • Posseir un exemplar dels estatuts.

 • Consultar els llibres de l’associació.

Són deures dels membres de l’associació:

 • Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i col.laborar per assolir-les.

 • Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades per l’Assemblea General.

 • Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatuàries.

 • Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 • Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

 • No satisfer les quotes fixades, en cas d’existir.

 • Pèrdua de la condició de pares d’alumnes o de la pàtria potestat.

 • No complir les obligacions estatuàries

 • Quan l’associat intenti utilitzar l’associació o la seva condició de soci per a fins que no siguin els indicats a l’article 2.

Les baixes motivades per allò establert en els apartats 2 i 5 es produiran per acord de l’Assemblea a proposta de la Junta directiva, després d’haver escoltat al soci afectat.

El soci que consideri injusta la seva separació podrà recórrer davant l’Assemblea, la qual haurà de confirmar o revocar els acords.

Capítol III. L’Assemblea General

L’Assemblea General té les facultats següents:

 • L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

 • Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

 • Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

L’Assemblea General té les facultats següents:

 • Aprovar, si s’escau, el pressupost i els comptes anuals.

 • Examinar la memòria anual que comprendrà el resum de les gestions portades a terme i també de les activitats realitzades per l’associació.

 • Elegir els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

 • Modificar els estatuts.

 • Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.

 • Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.

 • Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

 • Sol.licitar la declaració d’utilitat pública.

 • Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

 • Ratificar, si s’escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.

 • Ressoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

L’assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels 6 mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol.liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la sol.licitud.

 • L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

 • La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit i/o per correu electrònic.

 • Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l’associació. Si no hi és, l’ha de substituir el vicepresident o vicepresidenta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

 • El secretari o secretària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de persones assistents. També és obligat incloure aquelles intervencions de les quals s’hagi demanat que en quedi constància.

L’acta de la sessió es llegirà en finalitzar la reunió, s’enviarà a totes les persones assistents i s’aprovarà per defecte, en cas que no hi hagi esmenes, en el termini d’un mes a comptar des del moment en què s’hagi enviat. En cas que hi hagi esmenes, caldrà enviar-les a tots els assistents i ampliar de nou el termini. Una vegada aprovada, l’acta estarà a disposició de tots els associats a la secretaria de l’AFA. Cinc dies abans, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

 • L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

 • El 10% dels associats/ades poden sol.licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte els punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.

 • En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

 • Els associats poden delegar el seu vot a un altre soci o sòcia.

 • El vot ha de ser secret si ho demana un mínim del 10% d’associats presents o representats a la reunió.

 • Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.

 • Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).

 • Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

Capítol IV. La Junta Directiva

 • La junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària i el tresorer/a. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

 • L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

 • El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vist-i-plau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i el nou secretari/ària.

 • Els membres de la Junta Directiva exerceixen el seu càrrec gratuïtament.

 • Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

 • El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

  • Mort o declaració d’absència.
  • Incapacitat o inhabilitació.
  • Renúncia notificada a l’òrgan de govern.
  • Separació acordada per l’Assemblea General.
  • Qualsevol que estableixin la llei o els estatuts.
 • Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

La Junta Directiva té les facultats següents:

 • Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta assemblea estableixi.

 • Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixènça davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

 • Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

 • Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes i/o aportacions econòmiques que els membres de l’associació han de satisfer.

 • Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

 • Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

 • Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

 • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

 • Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

 • Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

  • Subvencions o altres ajuts.
  • L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
 • Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.

 • Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

 • Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

 • La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.

 • S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol.licita un terç dels membres que la componen.

 • La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

 • Els membres de la junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin és necessària sempre.

 • La Junta Directiva pren els acords per majoria simple dels vots dels assistents.

 • La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

 • També por nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

 • No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Són pròpies del president/a les funcions següents:

 • Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

 • Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

 • Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’associació.

 • Vetllar per l’execució dels acords adoptats.

 • Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a. En cas de baixa definitiva del president/a, el vicepresident/a assumirà el càrrec del primer en tots els seus aspectes fins la següent Assemblea General, en la qual aquesta decidirà mitjançant nova votació.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria.

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de Caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

La creació i constitució de qualsevol grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un informe detallat de les seves actuacions, en cas que es demani.

Capítol VIII. El règim econòmic

El capital fundacional és de 7.212,15 euros. Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 • Les quotes i/o les aportacions econòmiques, fixades ambdues per l’Assemblea General per als seus membres.

 • Les subvencions oficials o particulars.

 • Les donacions, les herències o els llegats.

 • Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir de les pròpies activitats.

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals –que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

L’exercici econòmic coincideix amb el curs escolar, iniciant-se l’1 de setembre i tancant-se el 31 d’agost de l’any següent.

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser del tresorer o bé la del president.

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol.licitar la ratificació de la sanció davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

Capítol IX. La dissolució

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

 • Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

 • L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

 • Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

 • El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

 • Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referencia els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.